Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.03.2021

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.03.2021 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 124 235 750,00 27 141 650,00 151 377 400,00 99 465 205,05 21 849 068,17 121 314 273,22 80,14
2 34 836 162,00 7 617 020,00 42 453 182,00 10 528 564,45 2 301 349,09 12 829 913,54 30,22
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 109 993 769,50 24 150 417,26 134 144 186,76 69,21
19754