Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.04.2021

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.04.2021 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 124 235 750,00 27 141 650,00 151 377 400,00 104 993 007,71 22 953 625,38 127 946 633,09 84,52
2 34 836 162,00 7 617 020,00 42 453 182,00 10 111 778,24 2 210 642,26 12 322 420,50 29,03
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 115 104 785,95 25 164 267,64 140 269 053,59 72,37
19773