Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.05.2019

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 05. 2019   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 56 917 267,71 12 443 282,54 69 360 550,25 49,76
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 9 428 982,43 2 061 369,07 11 490 351,50 21,10
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 66 346 250,14 14 504 651,61 80 850 901,75 41,71
19341