Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.05.2021

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.05.2021 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 124 235 750,00 27 141 650,00 151 377 400,00 105 202 136,33 22 999 345,21 128 201 481,54 84,69
2 34 836 162,00 7 617 020,00 42 453 182,00 10 572 923,71 2 311 458,13 12 884 381,84 30,35
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 115 775 060,04 25 310 803,34 141 085 863,38 72,79
19786