Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.07.2021

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.07.2021 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 124 235 750,00 27 141 650,00 151 377 400,00 106 546 418,15 23 293 232,75 129 839 650,90 85,77
2 34 836 162,00 7 617 020,00 42 453 182,00 11 809 011,97 2 581 692,39 14 390 704,36 33,90
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 118 355 430,12 25 874 925,14 144 230 355,26 74,41
19807