Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.09.2018

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 09. 2018   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 35 673 103,48 7 798 872,21 43 471 975,69 31,19
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 7 816 093,62 1 708 758,45 9 524 852,07 17,49
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 43 489 197,10 9 507 630,66 52 996 827,76 27,34

Dátum poslednej aktualizácie: 11.10.2018 19178