Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.09.2020

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01.09.2020   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 124 235 750,00 27 141 650,00 151 377 400,00 85 764 105,17 18 833 249,66 104 597 354,83 69,10
2 34 836 162,00 7 617 020,00 42 453 182,00 10 360 000,00 2 264 908,60 12 624 908,60 29,74
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 96 124 105,17 21 098 158,26 117 222 263,43 60,48
19551