Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.09.2021

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.09.2021 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 131 523 744,00 28 727 970,00 160 251 714,00 107 055 991,19 23 404 635,85 130 460 627,04 81,41
2 27 548 168,00 6 030 700,00 33 578 868,00 11 813 731,88 2 582 724,26 14 396 456,14 42,87
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 118 869 723,07 25 987 360,11 144 857 083,18 74,73
19829