Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.10.2019

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 10. 2019   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 64 270 044,94 14 050 750,41 78 320 795,35 56,19
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 9 593 566,10 2 097 350,46 11 690 916,56 21,47
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 73 863 611,04 16 148 100,87 90 011 711,91 46,44
19437