Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.10.2021

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.10.2021 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 131 523 744,00 28 727 970,00 160 251 714,00 107 381 256,90 23 475 745,61 130 857 002,51 81,66
2 27 548 168,00 6 030 700,00 33 578 868,00 11 815 759,32 2 583 167,50 14 398 926,82 42,88
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 119 197 016,22 26 058 913,11 145 255 929,33 74,94
19851