Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.11.2019

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 01. 11. 2019   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 66 483 159,96 14 534 582,76 81 017 742,72 58,13
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 9 618 054,36 2 102 704,10 11 720 758,46 21,53
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 76 101 214,32 16 637 286,86 92 738 501,18 47,85
19463