Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.11.2021

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.11.2021 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 131 523 744,00 28 727 970,00 160 251 714,00 111 221 432,84 24 315 286,84 135 536 719,68 84,58
2 27 548 168,00 6 030 700,00 33 578 868,00 13 053 749,97 2 853 817,66 15 907 567,63 47,37
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 124 275 182,81 27 169 104,50 151 444 287,31 78,13
19866