Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.12.2020

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.12.2020 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 124 235 750,00 27 141 650,00 151 377 400,00 95 204 509,40 20 909 666,44 116 114 175,84 76,71
2 34 836 162,00 7 617 020,00 42 453 182,00 10 498 564,45 2 195 191,97 12 693 756,42 29,90
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 105 703 073,85 23 104 858,41 128 807 932,26 66,45

Dátum poslednej aktualizácie: 07.01.2021 19599