Alokácia a čerpanie za OP TP k 01.12.2021

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
 
Prioritná os Celková alokácia OP TP (EUR) Čerpanie OP TP k 01.12.2021 (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 131 523 744,00 28 727 970,00 160 251 714,00 112 535 712,84 24 602 615,45 137 138 328,29 85,58
2 27 548 168,00 6 030 700,00 33 578 868,00 13 057 175,79 2 854 566,31 15 911 742,10 47,39
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 125 592 888,63 27 457 181,76 153 050 070,39 78,96
19875