Alokácia a čerpanie za OP TP k 05.11.2018

Celková alokácia operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020 a stav čerpania finančných prostriedkov na úrovni schválených súhrnných žiadostí o platbu znížených o nezrovnalosti (úroveň Ministerstva financií SR)
Prioritná os Celková alokácia OP TP  (EUR) Čerpanie OP TP k 05. 11. 2018   (EUR) Podiel čerpania na alokácii  (%)
 EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu EÚ zdroje Národné finančné prostriedky (štátny rozpočet, pro rata, vlastné zdroje) Spolu
1 114 387 650,00 24 994 750,00 139 382 400,00 39 675 591,19 8 673 898,22 48 349 489,41 34,69
2 44 684 262,00 9 763 920,00 54 448 182,00 8 198 646,39 1 792 392,36 9 991 038,75 18,35
Spolu 159 071 912,00 34 758 670,00 193 830 582,00 47 874 237,58 10 466 290,58 58 340 528,16 30,10

Dátum poslednej aktualizácie: 10.12.2018 19228