Informácia o priebežnom hodnotení OP TP

  • 27.07.2021

Riadiaci orgán OP TP informuje o vykonaní priebežného hodnotenia OP TP k 31.12.2020 na základe stanovených hodnotiacich otázok zameraných na kľúčové oblasti implementácie OP TP.
Implementácia OP TP v roku 2020 bola ovplyvnená opatreniami v reakcii na pandémiu COVID-19 a presunom RO OP TP z ÚV SR na MIRRI SR. V rámci hodnotenia však bolo preukázané, že vplyv mimoriadnej situácie a delimitácie RO OP TP bol paradoxne z pohľadu dodržiavania termínov hlavných implementačných procesov pozitívny. Väčšina z analyzovaných procesov bola vykonávaná v kratších časových lehotách ako počas bežných období. RO OP TP dokázal zabezpečiť efektívny výkon svojich činností aj počas mimoriadnej situácie aj vďaka existencii manažérskeho informačného systému.
RO OP TP, napriek existujúcim obmedzeniam a inštitucionálnym zmenám, v priebehu roka 2020 schválil a podpísal zmluvy o poskytnutí NFP pre 47 nových projektov. Objem zazmluvnených projektov sa v priebehu roka 2020 zvýšil o 39 582 063,53 EUR. Celková hodnota zazmluvnených finančných zdrojov OP TP dosiahla v závere roka výšku 198 635 511,28 EUR (všetky zdroje). Formálne dosiahla úroveň kontrahovania 106,14 % z alokácie OP TP na programové obdobie 2014 – 2020.
Plynulosť implementácie programu sa prejavila na pokroku pri cieľoch vyjadrených prostredníctvom merateľných ukazovateľov. V roku 2020 boli dosiahnuté a prekročené cieľové hodnoty v 6 z celkového počtu 7 ukazovateľov výsledku. Z celkového počtu 13 ukazovateľov výstupu v roku 2020 prekročilo cieľovú hodnotu 9 ukazovateľov, úroveň cieľovej hodnoty dosiahli 3 ukazovatele.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi implementácie OP TP bol rok 2020 v oblasti objemu čerpania disponibilných zdrojov jednoznačne najúspešnejší. Napriek viacerým negatívnym objektívnym faktorom v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, delimitáciou z ÚV SR na MIRRI SR a tiež realizovanou realokáciou finančných prostriedkov z PO2 do PO1, RO OP TP sprocesoval a uhradil o 4,3% ŽoP a o 22,4% finančných zdrojov v absolútnom vyjadrení viac, ako v roku predchádzajúcom.
V rámci hodnotenia bol vypracovaný a vyhodnotený aj dotazník zameraný na problematické oblasti implementácie projektov OP TP a spokojnosť prijímateľov s činnosťou RO OP TP. V oblasti implementácie projektov OP TP je prijímateľmi považovaný za administratívne najnáročnejší predovšetkým proces prípravy samotnej žiadosti o NFP, ale aj vypracovanie monitorovacej správy a predkladanie žiadosti o platbu. Z pohľadu jednotlivých oprávnených prijímateľov je však dokumentácia RO OP TP zrozumiteľná, a tiež informácie poskytované zo strany RO OP TP sú dostatočné. Činnosť RO OP TP hodnotili prijímatelia pozitívne, prevažná väčšina prijímateľov uviedla maximálnu spokojnosť s činnosťou RO OP TP. Relevantné odporúčania prijímateľov a z dotazníkov vybrané reakcie na zjednodušenie implementácie zapracuje RO OP TP do príslušnej dokumentácie.
Z hodnotenia vyplynuli viaceré odporúčania pre zlepšenie implementácie OP TP, najmä v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov na realizáciu oprávnených aktivít do konca programového obdobia 2014 – 2020, ako aj v oblasti merateľných ukazovateľov a administratívnych kapacít RO OP TP.
Výsledky hodnotenia vo forme nestranných odporúčaní a záverov využije RO OP TP pri prijímaní rozhodnutí v oblasti strategického riadenia a implementácie OP TP v ďalšej fáze implementácie programového obdobia 2014 – 2020.