Informácia o zmene adresy sídla RO OP TP pre osobný kontakt od 18. 03. 2019 v otvorených vyzvaniach OP TP

  • 26.03.2019

Riadiaci orgán pre OP TP si týmto dovoľuje oznámiť prijímateľom z OP TP, že vo všetkých otvorených vyzvaniach pre projekty technickej pomoci došlo od 18. 03. 2019 k zmene adresy sídla Riadiaceho orgánu pre OP TP pre osobné doručenie žiadosti o NFP a osobné poskytovanie informácií týkajúcich sa vyzvania a prípravy žiadosti o NFP a to nasledovne:
 
Úrad vlády Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre OP TP
odbor implementácie projektov OP TP
Dunajská 68
811 08  Bratislava 1