Informácia o zverejnení vzoru k ŽoNFP

  • 16.11.2018

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty bol zverejnený dokument „Záznam o vykonaní prieskumu trhu – vzor prílohy k ŽoNFP“, ktorý môže žiadateľ použiť pri príprave ŽoNFP.