Informovanie prijímateľov o doplnení iných údajov do projektov OP TP

  • 21.12.2016

Z pozície RO OP TP si dovoľujeme informovať  prijímateľov z OP TP, že došlo k aktualizácii číselníka merateľných ukazovateľov, do ktorého boli doplnené iné údaje, ktoré bude potrebné vykazovať v monitorovacej správe. Aktualizovaná verzia číselníka merateľných ukazovateľov č. 9  je zverejnená v časti Iné dokumenty.  V zmysle vyzvania a zmluvy o poskytnutí  NFP budú v rámci ITMS do projektov doplnené iné údaje, ktoré sa následne premietnu aj do dodatku k zmluve o poskytnutí NFP/do zmeny príloh interných rozhodnutí, ktoré vám budú zo strany RO OP TP zaslané začiatkom roka 2017.