Operačný program Technická pomoc na obdobie 2014-2020

Operačný program Technická pomoc (ďalej aj ,,OP TP“) je programovým dokumentom Slovenskej republiky na programové obdobie 2014–2020  pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov, kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj ,,EŠIF“)[i] a ochrany finančných záujmov EÚ.
Implementáciu OP TP zabezpečuje Úrad vlády SR, ktorý bol uznesením vlády SR č. 233/2014 zo dňa 14. mája 2014 schválený ako Riadiaci orgán pre OP TP.
 
Globálnym cieľom OP TP je vytvorenie vysoko odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu fondov EŠIF dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na riadení, kontrole a audite EŠIF a ochrane finančných záujmov EÚ, čím OP TP prispeje k plneniu cieľov „Európa 2020 - Stratégia na  posilnenie kvality a efektívnosti verejnej služby, najmä zlepšením riadenia ľudských zdrojov a posilnením analytických kapacít“, ako aj Národného programu reforiem Slovenskej republiky.
  
Aktivity OP TP sa budú realizovať v rámci dvoch prioritných osí a špecifických cieľov:
 
Prioritná os 1: Riadenie, kontrola a audit EŠIF
Špecifický cieľ 1:  Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Špecifický cieľ 2:  Zabezpečiť účinné informovanie a publicitu
Špecifický cieľ 3:  Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
 
Prioritná os 2: Systémová a technická podpora
Špecifický cieľ 1: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF
 
Celkové finančné prostriedky vyčlenené na OP TP pre obdobie 2014-2020 vo výške 187 143 427 EUR tvoria finančné prostriedky EFRR vo výške 159 071 912 EUR a  štátneho rozpočtu vo výške 28 071 515 EUR.
 
OP TP bol schválený v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, ktorý zahŕňa územie menej rozvinutých regiónov. Vzhľadom na horizontálny a celoplošný charakter pokrýva OP TP aktivity na celom území SR. Z tohto dôvodu bol stanovený percentuálny podiel, ktorým sa OP TP podieľa na financovaní oprávnených aktivít v menej rozvinutých regiónoch a podiel pre rozvinutejšie regióny, ktorý je pokrytý samostatným zdrojom zo štátneho rozpočtu (zdroj pro rata) vo výške 3,45%.

OP TP bol schválený Európskou komisiou dňa 15.12.2014. Aktualizovaná verzia 2.0 bola schválená na národnej úrovni Monitorovacím výborom OP TP dňa 10.12.2015. Verzia 3.1 bola schválená Európskou komisiou dňa 13.10.2016. V súčasnosti je platná verzia 4.0 (zverejnená v časti Dokumenty), ktorá bola schválená na národnej úrovni 5.12.2019 a následne Európskou komisiou dňa 4.3.2020.

[i] V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 do skupiny EŠIF patria: ESF, EFRR, KF, ENRF a EPFRV. Stratégia OP TP je zameraná na plnenie úloh pre oblasť politiky súdržnosti, ktorá nezahŕňa ENRF a EPFRV. % oprávnenosti horizontálnych aktivít spoločných pre EŠIF, vrátane ENFR, EPFRV bude pomerne vyrátané. Spôsob výpočtu bude definovaný v riadiacej dokumentácii OP TP.
18275