Upozornenie prijímateľov na 25 % korekciu na výdavky zákazky "Odborné poradenské služby"

  • 27.11.2017

Z  pozície RO OPTP si dovoľujeme informovať prijímateľov, že v súvislosti so zisteniami identifikovanými na základe protokolu o výsledku kontroly Úradu pre verejné obstarávanie č. 9512-7000/2016-OK/8 zo dňa 07. 11. 2016  a auditu EK č. REGC414SK0011 na OP Integrovaná infraštruktúra vykonaného  v dňoch 06. -10. 06. 2016, požaduje EK uplatnenie 25 % finančnej opravy na identifikované výdavky, ktoré sa týkajú verejného obstarávania „Odborné poradenské služby“, vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 141/2013 zo dňa 20. 07. 2013, zn. 13189-MUS (číslo oznámenia o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ je 2013/S 140-244025 zo dňa 20. 07. 2013). Výsledkom predmetného verejného obstarávania je Rámcová dohoda

  • Časť 01 – Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka: Záväzok Audítora poskytovať služby finančného auditu a výkonnosti, auditu ľudských zdrojov, auditu systémov, auditu procesov a auditu riadenia a systému finančného riadenia operačného programu v rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky.
  • Časť 02 – Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. OVO2-2013/000501-21 uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka: Záväzok Advokáta poskytovať právne služby, právne poradenstvo a právne zastupovanie v rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky