Zmena č. 1 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2017-12

  • 15.06.2017

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“, zverejneného dňa 13. 02. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 16. 06. 2017.