Zmena č. 1 vyzvania č. OPTP-PO2-SC1-2018-18

  • 06.09.2019

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-PO2-SC1-2018-18 s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2“ zverejneného dňa 14. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 09. 09. 2019.