Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-PO1-SC3-2018-16

  • 06.05.2019

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-PO1-SC3-2018-16 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 11. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 13. 05. 2019.