Zmena č. 3 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-14

  • 30.03.2020

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“ vyhláseného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 01. 04. 2020.