Zmena č. 4 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2017-13

  • 21.12.2020

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 s názvom Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“ zverejneného dňa 03. 03. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.