Zmena č. 6 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2017-13

  • 19.10.2021

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“ zverejneného dňa 03. 03. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 20. 10. 2021.