Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

  • 16.06.2022

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP boli zverejnené aktualizované vzory Zmluvy o poskytnutí NFP a Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli upravené v nadväznosti na zmenu vzorov CKO č. 28 a č. 30. Aktualizované vzory Zmluvy o poskytnutí NFP a Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP sú účinné od 17. 06. 2022.