Programový dokument

Operačný program Technická pomoc – schválená verzia EK

Aktuálne konsolidované znenie operačného programu Technická pomoc – po zmenách na národnej úrovni

V zmysle požiadaviek zo strany EK sú v rámci revízie operačného programu schvaľované EK iba významnejšie zmeny alebo väčšie množstvo menej významných zmien, ktoré boli schválené na národnej úrovni, za účelom zredukovania počtu revízií dokumentu.

Od schválenia revidovaného dokumentu zo strany EK boli Monitorovacím výborom pre OP TP priebežne schválené ďalšie menšie zmeny – rozšírenie okruhu prijímateľov OP TP, rozšírenie oprávnených aktivít pre niektorých prijímateľov a pod. Z uvedeného dôvodu zverejňuje Riadiaci orgán pre OP TP aj doplnené konsolidované znenie dokumentu ako informáciu pre prijímateľov, zohľadňujúcu zmeny schválené na národnej úrovni, ktoré už nadobudli platnosť, ale budú oficiálne zapracované až pri najbližšej revízii OP TP.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 25.04.2018 18287