Upozornenie pre prijímateľov

  • 28.11.2016

Dovoľujeme si upozorniť prijímateľov, že v zmysle zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) pristupuje RO OP TP od 1. 11. 2016 k uzatváraniu Zmlúv o poskytnutí NFP ako aj interných Rozhodnutí o schválení žiadostí o poskytnutie NFP výhradne elektronicky.

Zmluvné strany podpisujú Zmluvu o poskytnutí NFP kvalifikovaným elektronickým podpisom (na základe kvalifikovaného certifikátu, mandátneho certifikátu). Každá zo zmluvných strán dostane jeden exemplár elektronického dokumentu s kvalifikovanými elektronickými podpismi (na základe kvalifikovaného certifikátu, mandátneho certifikátu) obidvoch zmluvných strán. Ustanovenia o elektronickej podobe sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

Uvedená povinnosť je upravená vo vzore Zmluvy o poskytnutí NFP platnej od  25. 11. 2016, ktorý je zverejnený v časti „Dokumenty/Iné dokumenty“.