Zmena č. 1 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2017-13

  • 15.06.2017

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“, zverejneného dňa 03. 03. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 16. 06. 2017.