Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-17

  • 21.12.2020

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-17 s názvom Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2“ zverejneného dňa 14. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.