Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2017-12

  • 23.03.2018

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“, zverejneného dňa 13. 02. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 26. 03. 2018.