Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2016-10

  • 27.04.2017

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-10 s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 1“, zverejneného dňa 30. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena bude účinná od 28. 04. 2017.