Zmena č. 3 vo vyzvaní č. OPTP-P02-SC1-2016-6

  • 09.06.2017

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“, zverejneného dňa 02. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 12. 06. 2017.