Zmena č. 3 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-2

  • 20.08.2018

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-2 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“, zverejneného dňa 08. 03. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 21. 08. 2018.