Zmena č. 4 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-14

  • 18.09.2020

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“, zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 22. 09. 2020.