Zmena č. 4 vyzvania č. OPTP-PO1-SC3-2018-16

  • 17.04.2020

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-PO1-SC3-2018-16 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ vyhláseného dňa 11. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 20. 04. 2020.