Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-11

  • 21.12.2020

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 s názvom Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“ zverejneného dňa 15. 12. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.