Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2018-16

  • 21.12.2020

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 s názvom Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 11. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.