Zmena č. 6 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15

  • 21.12.2020

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.