Zmena č. 7 vyzvania č. OPTP-P01-SC2-2016-7

  • 21.12.2020

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 7 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“ zverejneného dňa 12. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.