Zmena č. 7 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2017-12

  • 21.12.2020

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 7 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 s názvom Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“ zverejneného dňa 13. 02. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.