Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P01-SC3-2016-4

  • 13.05.2016

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ zverejneného dňa 01. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmeny vo vyzvaní podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia príspevku a týkajú sa náležitostí súvisiacich s legislatívnymi zmenami na národnej úrovni ako aj technického riešenia problému pri predkladaní žiadosti o NFP v ITMS.