Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

  • 22.12.2020

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP boli zverejnené aktualizované vzory Zmluvy o poskytnutí NFP a Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli upravené v nadväznosti na zmenu vzorov CKO č. 28 a č. 30. Aktualizovaný vzor Zmluvy o poskytnutí NFP je platný od 18. 12. 2020 a aktualizovaný vzor Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP je platný od 01. 12. 2020.