Aktuality

Oznámenie o zmenách vo vyzvaniach od 01.08.2022

Dovoľujeme si informovať prijímateľov z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Vyzvania bolo zverejnené Oznámenie o zmenách vo vyzvaniach od 01.08.2022, v ktorom sú uvedené výlučne zmeny súvisiace so zmenou sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

27.07.2022

Oznámenie o zmene sídla MIRRI SR

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s účinnosťou od 01. 08. 2022 mení svoje sídlo.

Novým sídlom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa od uvedeného dátumu stáva:
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava
 
Telefonické kontakty, e-mailové adresy a ostatné identifikačné údaje ministerstva ostávajú nezmenené.

22.07.2022

Zmena č. 11 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 11 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 30. 06. 2022.

29.06.2022

Zmena č. 10 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-14

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 10 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“ zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 30. 06. 2022.

29.06.2022

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP boli zverejnené aktualizované vzory Zmluvy o poskytnutí NFP a Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli upravené v nadväznosti na zmenu vzorov CKO č. 28 a č. 30. Aktualizované vzory Zmluvy o poskytnutí NFP a Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP sú účinné od 17. 06. 2022.

16.06.2022

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty boli zverejnené aktualizované riadiace dokumenty účinné od 17. 06. 2022 - Príručka pre prijímateľa, verzia 14.0, Príručka oprávnenosti výdavkov, verzia 9.0 a Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy.

16.06.2022

Zmena č. 11 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2016-6

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 11 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“ zverejneného dňa 02. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 13. 06. 2022.

10.06.2022

Zmena č. 11 vyzvania č. OPTP-P01-SC2-2016-7

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 11 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom „Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“ zverejneného dňa 12. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 13. 06. 2022.

09.06.2022

Informácia o uzavretí vyzvaní na projekty technickej pomoci k 20. 05. 2022

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti „Dokumenty/Vyzvania“ bola zverejnená Informácia o uzatvorení vyzvaní na projekty technickej pomoci k 20. 05. 2022.
 

18.05.2022

Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2018-18

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2018-18 s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2“ zverejneného dňa 14. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 03. 05. 2022.

02.05.2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
18297